Musisz się zalogować, aby dołączyć do listy oczekujących.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.karmamank.pl

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.karmamank.pl jest Kamil Skarżyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MANK Kamil Skarżyński”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Przemysłowa 3, 83-050 Kolbudy, o numerze NIP: 5842309249. Znak towarowy „MANK” jest zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP i podlega ochronie prawnej.
 2. Wszystkie informacje udostępniane w Sklepie internetowym stanowią własność MANK i są objęte ochroną wynikającą w szczególności z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Dane kontaktowe MANK to: ul. Przemysłowa 3, 83-050 Kolbudy; tel. 888 108 190; adres e-mail: kontakt@karmamank.pl
 4. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium RP i określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.karmamank.pl, zasady sprzedaży produktów, a także prawa i obowiązki klientów i firmy MANK, jako podmiotu prowadzącego sklep.
 5. Rejestracja i złożenie zamówienia w www.karmamank.pl są jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

II. Definicje umowne

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i realizacji Umów Sprzedaży.
 2. MANK – firma MANK, o której mowa w pkt. I.1.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna mająca siedzibę na terytorium RP, która poprzez Rejestrację w Sklepie internetowym www.karmamank.pl zawarła z MANK Umowę, w wyniku której utworzono Konto.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonuje jednorazowo zakupu, bez procedury Rejestracji i dla której MANK nie tworzy Konta przypisanego do jej adresu e-mail. Klientem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z firmą MANK z chwilą potwierdzenia Rejestracji.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie internetowym Produktów zawierana pomiędzy MANK a Użytkownikiem lub Klientem na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Konto – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez MANK, w którym gromadzone są dane osobowe Użytkownika, umożliwiające szybszą identyfikację Użytkownika w Sklepie internetowym.
 8. Produkt – produkty dla psów i kotów i inne produkty będące przedmiotem Umów Sprzedaży w www.karmamank.pl.
 9. Sklep internetowy – prowadzony przez MANK internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży miedzy MANK a Klientami lub Użytkownikami, a ich przedmiotem są Produkty.
 10. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu na podstawie loginu i hasła podanego przez Użytkownika.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez MANK zakładają dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której zawierane są Umowy Sprzedaży Produktów. MANK prowadzi Konta Użytkowników i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej danych potrzebnych do identyfikacji i zawierania Umów.
 2. Użytkownik i Klient w celu korzystania ze Sklepu internetowego musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z internetu, posiadać program służący do przeglądania zasobów oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e- mail).
 3. Użytkownik, korzystający z usług świadczonych przez MANK, jest objęty zakazem dostarczania MANK treści o charakterze niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Korzystanie ze Sklepu internetowego

 1. Produkty prezentowane przez MANK na stronie internetowej www.karmamank.pl są przeznaczone do sprzedaży wyłącznie osobom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Możliwość zakupu Produktów posiadają zarówno zarejestrowani Użytkownicy, jak i Klienci, którzy składają jednorazowe zamówienia bez procedury Rejestracji.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) oraz hasło. Następnie akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: „Akceptuję regulamin”.
 5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
  1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu internetowego www.karmamank.pl,
  3. Dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.
 6. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 5, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres z prośbą potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji przez Użytkownika dochodzi do zawarcia Umowy między Użytkownikiem a MANK na czas nieokreślony, a jej przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez MANK i prowadzenie Konta Użytkownika.
 7. MANK tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).
 8. Po potwierdzeniu Rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się do podania swoich danych osobowych zgodnych z prawdą, a te zostaną przypisane do prowadzonego przez MANK Konta Użytkownika, tj.: imienia, nazwiska, telefonu komórkowego oraz adresu, pod który należy dostarczyć Produkty i korespondencję.
 9. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je po uzyskaniu dostępu do swojego Konta (po zalogowaniu).
 10. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z MANK dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja” na adres: sprzedaz@karmamank.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia MANK usunie Konto Użytkownika. Żądanie przez Użytkownika usunięcia jego danych osobowych jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.
 11. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa zawarta przez Użytkownika z MANK na prowadzenie Konta dla Użytkownika może zostać rozwiązana przez MANK z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Prezentacja Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w każdym czasie może ulec zmianie.
 2. Umowy Sprzedaży zawierane są drogą elektroniczną na stronie internetowej MANK w poniższy sposób:
  1. Klient lub Użytkownik dokonuje wyboru konkretnego Produktu lub Produktów poprzez dodanie Produktu w żądanej ilości do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka Klient lub Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do Koszyka w celu zawarcia Umowy Sprzedaży;
  2. Klient lub Użytkownik wybiera formę płatności poprzez wybór jednej z dostępnych opcji i zostaje poinformowany o łącznej cenie zakupu;
  3. Po zrealizowaniu powyższych kroków Klient lub Użytkownik potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „zamów”.

  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez MANK wysyłane jest na adres e-mail Użytkownika lub Klienta podany odpowiednio w procedurze Rejestracji lub przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży. Brak potwierdzenia zamówienia drogą mailową oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji i tym samym nie doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Ceny Produktów podane na stronie internetowej są cenami brutto. Produkty objęte ceną promocyjną można nabyć w promocyjnej cenie do momentu wyczerpania się ich zapasów lub do momentu zmiany ich ceny na stronie Sklepu internetowego.
 4. Realizacja dostaw na terenie Trójmiasta i okolic ma miejsce w ciągu 2-4 dni roboczych z wyłączeniem środy. Z przyczyn niezależnych od MANK mogą mieć miejsce opóźnienia, o których Klient jest informowany. Zamówienia są realizowane po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym lub SMS.
 5. Sposób płatności za zamówienia złożone w sklepie www.karmamank.pl z realizacją na terenie administracyjnych granic Trójmiasta i wybranych okolic może odbywać się poprzez przelewy24, przelew bezpośredni na konto MANK lub za pobraniem. Przelew bezpośredni na konto MANK warunkuje termin realizacji dostawy, która odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie MANK.
  1. Płatność za pośrednictwem przelewy24 (szybki przelew internetowy). Wybór tej metody płatności poprzedza przekierowanie do systemu Przelewy24, w którym należy wskazać swój bank. Następnie należy zalogować się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Z reguły zaksięgowanie pieniędzy odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu. System Przelewy24 posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz wykorzystuje szyfrowanie SSL, zapewniając ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną i gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.
  2. Przelew bezpośredni jest realizowany na konto o numerze: 58 2490 0005 0000 4530 2330 3676.
  3. Płatność za pobraniem zobowiązuje Klienta lub inną upoważnioną osobę odbierającą zamówienie od dostawcy do posiadania drobnych kwot umożliwiających szybkie uregulowanie płatności. Dostawca zamówienia nie jest zobowiązany do posiadania kwoty większej niż 50 zł niezbędnej do wydania reszty.
 6. Koszt dostaw na terenie Trójmiasta i okolic wynosi 15 zł dla zamówień o wartości do 98,99 zł i 0,01 zł dla zamówień o wartości od 99 zł.
 7. Dostawy na terenie Polski poza Trójmiastem i okolicami są dostarczane w specjalnym opakowaniu termoizolacyjnym. Minimalna waga zamówienia to 10 kg. Realizacja dostaw wysyłkowych odbywa się wyłącznie w poniedziałki, wtorki i środy po zaksięgowaniu wpłaty oraz z zastrzeżeniem, że zamówienie złożone we wtorek po godzinie 16tej może zostać zrealizowane w pierwszy, najbliższy poniedziałek. Produkty stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży dostarczane są za pośrednictwem firmy współpracującej z MANK. MANK nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w transporcie Produktu spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem adresu przez Klienta lub Użytkownika.
 8. Sposób płatności za zamówienia złożone w sklepie www.karmamank.pl z realizacją na terenie Polski poza administracyjnymi granicami Trójmiasta może odbywać się poprzez przelewy24 lub bezpośrednio na konto MANK. Przelew bezpośredni na konto MANK warunkuje termin realizacji dostawy, która odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie MANK.
  1. Płatność za pośrednictwem przelewy24 (szybki przelew internetowy). Wybór tej metody płatności poprzedza przekierowanie do systemu Przelewy24, w którym należy wskazać swój bank. Następnie należy zalogować się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Z reguły zaksięgowanie pieniędzy odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu. System Przelewy24 posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz wykorzystuje szyfrowanie SSL, zapewniając ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną i gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.
  2. Przelew bezpośredni jest realizowany na konto o numerze: 58 2490 0005 0000 4530 2330 3676.
 9. Łączny koszt opakowania termoizolacyjnego oraz dostawy na terenie Polski poza Trójmiastem i okolicami wynosi 20 zł z zastrzeżeniem maksymalnej dopuszczalnej wagi jednej paczki 25 kg. Każda kolejna paczka to koszt kolejnych 20 zł. Koszt ten nie dotyczy różnego rodzaju produktów objętych ceną promocyjną do momentu wyczerpania się ich zapasów lub do momentu zmiany na stronie Sklepu internetowego ich ceny lub łącznego kosztu opakowania termoizolacyjnego i dostawy.
 10. MANK dołącza do każdej przesyłki paragon. Jeżeli Klient lub Użytkownik życzy sobie wystawienia faktury VAT na nabyte produkty, należy poinformować o tym MANK w oddzielnym mailu przesłanym na adres sprzedaz@karmamank.pl powołując się na numer zamówienia lub wpisując odpowiednią adnotację podczas procesu zakupów w sklepie www.karmamank.pl.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik i Klient mogą złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez MANK lub są realizowane w sposób niezgodny z zapisami Regulaminu albo powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamacja Klienta lub Użytkownika w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona MANK za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedaz@karmamank.pl i powinna zawierać:
  • dane Klienta lub Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Klienta lub Użytkownika oraz zawartość przesyłki i datę jej otrzymania;
  • uzasadnienie reklamacji do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • oczekiwany przez Klienta lub Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. MANK udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta lub Użytkownika w chwili składania Oferty, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, MANK zwróci się do Klienta lub Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Klientowi i Użytkownikowi, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient/Użytkownik musi poinformować MANK o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego mailem na adres sprzedaż@karmamank.pl. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient/Użytkownik otrzyma potwierdzenie jego otrzymania oraz dalsze instrukcje dotyczące odesłania przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy Klient/Użytkownik ponosi koszty odesłania produktu chyba, że MANK zgadza się je ponieść. Ponadto Klient/Użytkownik ponosi częściowe koszty wcześniejszej dostawy produktu do niego po zakupie, jednak tylko wtedy gdy wybrał inną dostępną opcję dostawy, niż najtańsza. W przypadku odstąpienia od umowy MANK zwraca cenę nabycia produktu oraz koszty uprzedniej dostawy zgodnie z postanowieniami powyżej niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MANK został poinformowany o decyzji Klienta/Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności MANK dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta/Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Klient/Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 5. Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów jest MANK, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 2. MANK przetwarza dane osobowe, o których mowa w punkcie powyżej, w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
 3. Klientowi i Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. MANK zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, bez konieczności ich uzasadniania.
 2. O zmianie Regulaminu MANK poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez przesłanie jej na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegająolegajam, oraz na czym a czym poluldołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia otrzymania Regulaminu przez Użytkowników. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdująnajdujach przed tą datą obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Umowęmowewedzieć Umoww Umowwdzieć Uciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie.
 4. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MANK w ramach Sklepu internetowego będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Użytkownicy/Klienci będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownicy/Klienci mogą również złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.