Regulamin i Polityka Prywatności

.rules h1{
font-size:24px;
text-transform:uppercase;
}

Regulamin sklepu internetowego www.karmamank.pl

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.karmamank.pl jest firma BIO wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Przemysłowa 3, 83-050 Kolbudy, o numerze NIP: 1180199764. Znak towarowy „MANK” jest zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP i podlega ochronie prawnej.
 2. Dane kontaktowe BIO to: ul. Przemysłowa 3, 83-050 Kolbudy; tel. 888 108 190; adres e-mail: kontakt@karmamank.pl
 3. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium RP i określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.karmamank.pl, zasady sprzedaży produktów, a także prawa i obowiązki klientów i firmy BIO, jako podmiotu prowadzącego sklep.
 4. Rejestracja i złożenie zamówienia w www.karmamank.pl są jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

II. Definicje umowne

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i realizacji Umów Sprzedaży.
 2. BIO – firma BIO, o której mowa w pkt. I.1.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna mająca siedzibę na terytorium RP, która poprzez Rejestrację w Sklepie internetowym www.karmamank.pl zawarła z BIO Umowę, w wyniku której utworzono Konto.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonuje jednorazowo zakupu, bez procedury Rejestracji i dla której BIO nie tworzy Konta przypisanego do jej adresu e-mail. Klientem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z firmą BIO z chwilą potwierdzenia Rejestracji.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie internetowym Produktów zawierana pomiędzy BIO a Użytkownikiem lub Klientem na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Konto – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez BIO, w którym gromadzone są dane osobowe Użytkownika, umożliwiające szybszą identyfikację Użytkownika w Sklepie internetowym.
 8. Produkt – produkty dla psów i kotów i inne produkty będące przedmiotem Umów Sprzedaży w www.karmamank.pl.
 9. Sklep internetowy – prowadzony przez BIO internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży miedzy BIO a Klientami lub Użytkownikami, a ich przedmiotem są Produkty.
 10. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu na podstawie loginu i hasła podanego przez Użytkownika.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez BIO zakładają dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której zawierane są Umowy Sprzedaży Produktów. BIO prowadzi Konta Użytkowników i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej danych potrzebnych do identyfikacji i zawierania Umów.
 2. Użytkownik i Klient w celu korzystania ze Sklepu internetowego musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z internetu, posiadać program służący do przeglądania zasobów oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e- mail).
 3. Użytkownik, korzystający z usług świadczonych przez BIO, jest objęty zakazem dostarczania BIO treści o charakterze niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Korzystanie ze Sklepu internetowego

 1. Produkty prezentowane przez BIO na stronie internetowej www.karmamank.pl są przeznaczone do sprzedaży wyłącznie osobom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Możliwość zakupu Produktów posiadają zarówno zarejestrowani Użytkownicy, jak i Klienci, którzy składają jednorazowe zamówienia bez procedury Rejestracji.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) oraz hasło. Następnie akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: „Akceptuję regulamin”.
 5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
  1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu internetowego www.karmamank.pl,
  3. Dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.
 6. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 5, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres z prośbą potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji przez Użytkownika dochodzi do zawarcia Umowy między Użytkownikiem a BIO na czas nieokreślony, a jej przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez BIO i prowadzenie Konta Użytkownika.
 7. BIO tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).
 8. Po potwierdzeniu Rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się do podania swoich danych osobowych zgodnych z prawdą, a te zostaną przypisane do prowadzonego przez BIO Konta Użytkownika, tj.: imienia, nazwiska, telefonu komórkowego oraz adresu, pod który należy dostarczyć Produkty i korespondencję.
 9. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je po uzyskaniu dostępu do swojego Konta (po zalogowaniu).
 10. Dane adresowe podane przy konkretnym zamówieniu jako 'Adres Wysyłki’ są jedynymi obowiązującymi danymi do wysyłki, które zostają przekazane firmie kurierskiej – adresy, numery telefonów odbiorcy czy inne istotne dla procesu dostawy dane podane w trybie komentarza (tzw. 'Uwagi do zamówienia’) nie są uwzględniane przez system wysyłek jako zmiana danych odbiorcy/adresowych.
 11. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z BIO dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja” na adres: sprzedaz@karmamank.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia BIO usunie Konto Użytkownika. Żądanie przez Użytkownika usunięcia jego danych osobowych jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. Szczegółowe zasady znajdują się poniżej w pkt. VII Polityka Prywatności.
 12. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa zawarta przez Użytkownika z BIO na prowadzenie Konta dla Użytkownika może zostać rozwiązana przez BIO z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Prezentacja Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w każdym czasie może ulec zmianie.
 2. Umowy Sprzedaży zawierane są drogą elektroniczną na stronie internetowej BIO w poniższy sposób:
  1. Klient lub Użytkownik dokonuje wyboru konkretnego Produktu lub Produktów poprzez dodanie Produktu w żądanej ilości do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka Klient lub Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do Koszyka w celu zawarcia Umowy Sprzedaży;
  2. Klient lub Użytkownik wybiera formę płatności poprzez wybór jednej z dostępnych opcji i zostaje poinformowany o łącznej cenie zakupu;
  3. Po zrealizowaniu powyższych kroków Klient lub Użytkownik potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „zamów”.

  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez BIO wysyłane jest na adres e-mail Użytkownika lub Klienta podany odpowiednio w procedurze Rejestracji lub przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży. Brak potwierdzenia zamówienia drogą mailową oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji i tym samym nie doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Dane adresowe podane przy konkretnym zamówieniu jako 'Adres Wysyłki’ są jedynymi obowiązującymi danymi do wysyłki, które zostają przekazane firmie kurierskiej – adresy, numery telefonów odbiorcy czy inne dane podane w trybie komentarza nie są uwzględniane przez system wysyłek i błędne lub niepełne podanie danych nie jest podstawą do reklamacji.
 4. Ceny Produktów podane na stronie internetowej są cenami brutto. Produkty objęte ceną promocyjną można nabyć w promocyjnej cenie do momentu wyczerpania się ich zapasów lub do momentu zmiany ich ceny na stronie Sklepu internetowego.
 5. Realizacja dostaw na terenie Trójmiasta i okolic ma miejsce w ciągu 2-4 dni roboczych z wyłączeniem środy. Termin 2-4 dni roboczych (z wyłączeniem środy) jest liczony od dnia zaksięgowania środków. Z przyczyn niezależnych od BIO mogą mieć miejsce opóźnienia, o których Klient jest informowany. Zamówienia są realizowane po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym lub SMS. W przypadku dwukrotnej i bezskutecznej dostawy po uprzednim potwierdzeniu przez Klienta, zamówienie jest anulowane, a środki zostają zwrócone.
 6. Sposób płatności za zamówienia złożone w sklepie www.karmamank.pl z realizacją na terenie administracyjnych granic Trójmiasta i wybranych okolic może odbywać się poprzez przelewy24, przelew bezpośredni na konto BIO lub warunkowo za pobraniem. Przelew bezpośredni na konto BIO warunkuje termin realizacji dostawy, która odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie BIO.
  1. Płatność za pośrednictwem przelewy24 (szybki przelew internetowy). Wybór tej metody płatności poprzedza przekierowanie do systemu Przelewy24, w którym należy wskazać swój bank. Następnie należy zalogować się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Z reguły zaksięgowanie pieniędzy odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu. System Przelewy24 posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz wykorzystuje szyfrowanie SSL, zapewniając ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną i gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.
  2. Przelew bezpośredni jest realizowany na konto o numerze: 49 2490 0005 0000 4500 4319 3305.
  3. Płatność za pobraniem zobowiązuje Klienta lub inną upoważnioną osobę odbierającą zamówienie od dostawcy do posiadania drobnych kwot umożliwiających szybkie uregulowanie płatności. Dostawca zamówienia nie jest zobowiązany do posiadania kwoty większej niż 50 zł niezbędnej do wydania reszty.
 7. Koszt dostaw na terenie Trójmiasta i okolic wynosi 15 zł dla zamówień o wartości do 98,99 zł i 0,01 zł dla zamówień o wartości od 99 zł.
 8. Dostawy na terenie Polski poza Trójmiastem i okolicami są dostarczane w specjalnym opakowaniu termoizolacyjnym. Minimalna waga zamówienia to 10 kg. Realizacja dostaw wysyłkowych odbywa się wyłącznie w poniedziałki, wtorki i środy po zaksięgowaniu wpłaty oraz z zastrzeżeniem, że zamówienie złożone we wtorek po godzinie 16tej może zostać zrealizowane w pierwszy, najbliższy poniedziałek. Produkty stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej i BIO nie pośredniczy i nie bierze odpowiedzialności za indywidualne ustalenia szczegółów dostawy takich jak konkretne godziny czy zmiana adresu dostawy. Klient lub Użytkownik otrzymuje w dniu dostawy informację SMS / email od firmy kurierskiej zawierającą numer telefonu do Kuriera i na tej podstawie otrzymuje bezpośrednią możliwość monitorowania swojej przesyłki, dokonywania konkretnych ustaleń z Kurierem lub przekierowania przesyłki do punktu DPD Pickup bez udziału BIO. Zamówienia są wysyłane z założeniem dwóch dni roboczych na realizację. W tygodniach, w których występują dni wolne od pracy i święta, terminy wysyłek mogą być inne i są każdorazowo komunikowane na stronie karmamank.pl. BIO nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w transporcie Produktu spowodowane podaniem błędnych lub niedokładnych danych kontaktowych (w tym adresu email i numeru telefonu) przez Klienta lub Użytkownika. Dane adresowe podane przy konkretnym zamówieniu jako 'Adres Wysyłki’ są jedynymi obowiązującymi danymi do wysyłki i powinny być aktualne, pełne i prawidłowe, ponieważ w takiej formie zostają przekazane firmie kurierskiej. Jeśli adresy, numery telefonów odbiorcy czy inne istotne dla procesu danej dostawy informacje zostaną podane w trybie komentarza (okienko na komentarz, tzw. 'Uwagi do zamówienia’), nie zostaną uwzględniane przez system wysyłek – okienko 'Uwagi do zamówienia’ nie dotyczy zmian  danych odbiorcy i adresowych.
 9. Sposób płatności za zamówienia złożone w sklepie www.karmamank.pl z realizacją na terenie Polski poza administracyjnymi granicami Trójmiasta może odbywać się poprzez przelewy24 lub bezpośrednio na konto BIO. Przelew bezpośredni na konto BIO warunkuje termin realizacji dostawy, która odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie BIO.
  1. Płatność za pośrednictwem przelewy24 (szybki przelew internetowy). Wybór tej metody płatności poprzedza przekierowanie do systemu Przelewy24, w którym należy wskazać swój bank. Następnie należy zalogować się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Z reguły zaksięgowanie pieniędzy odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu. System Przelewy24 posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz wykorzystuje szyfrowanie SSL, zapewniając ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną i gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.
  2. Przelew bezpośredni jest realizowany na konto o numerze: 49 2490 0005 0000 4500 4319 3305.
 10. BIO zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku braku towaru wynikającego z różnic pomiędzy cyfrowymi stanami magazynowymi sklepu internetowego karmamank.pl, a faktycznym stanem magazynowym lub z innych niezależnych przyczyn. W takiej sytuacji Klient lub Użytkownik jest o tym fakcie informowany drogą mailową, a środki zostają niezwłocznie zwrócone. W miarę możliwości produkcyjnych, na życzenie Klienta i po obustronnych ustaleniach drogą mailową, brakujący towar może zostać wysłany, jednak po dłuższym niż regulaminowy terminie oczekiwania.
 11. Łączny koszt opakowania termoizolacyjnego oraz dostawy na terenie Polski poza Trójmiastem i okolicami wynosi 20 zł z zastrzeżeniem maksymalnej dopuszczalnej wagi jednej paczki 25 kg. Każda kolejna paczka to koszt kolejnych 20 zł. Koszt ten nie dotyczy różnego rodzaju produktów objętych ceną promocyjną do momentu wyczerpania się ich zapasów lub do momentu zmiany na stronie Sklepu internetowego ich ceny lub łącznego kosztu opakowania termoizolacyjnego i dostawy.
 12. BIO dołącza do każdej przesyłki paragon. Jeżeli Klient lub Użytkownik życzy sobie wystawienia faktury VAT na nabyte produkty, jest zobowiązany zaznaczyć tę opcję w odpowiedzi na pytanie o fakturę podczas procesu zakupów – przy okienku 'czy chcę fakturę’: zaznaczyć 'tak’ w sklepie www.karmamank.pl. Nie ma możliwości wystawienia faktury po zakończeniu procesu zakupu.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik i Klient mogą złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez BIO lub są realizowane w sposób niezgodny z zapisami Regulaminu albo powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamacja Klienta lub Użytkownika w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona BIO za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedaz@karmamank.pl i powinna zawierać:
  • dane Klienta lub Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Klienta lub Użytkownika oraz zawartość przesyłki i datę jej otrzymania;
  • uzasadnienie reklamacji do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • oczekiwany przez Klienta lub Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. BIO udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta lub Użytkownika w chwili składania Oferty, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, BIO zwróci się do Klienta lub Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Klientowi i Użytkownikowi, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient/Użytkownik musi poinformować BIO o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego mailem na adres sprzedaż@karmamank.pl. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient/Użytkownik otrzyma potwierdzenie jego otrzymania oraz dalsze instrukcje dotyczące odesłania przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy Klient/Użytkownik ponosi koszty odesłania produktu chyba, że BIO zgadza się je ponieść. Ponadto Klient/Użytkownik ponosi częściowe koszty wcześniejszej dostawy produktu do niego po zakupie, jednak tylko wtedy gdy wybrał inną dostępną opcję dostawy, niż najtańsza. W przypadku odstąpienia od umowy BIO zwraca cenę nabycia produktu oraz koszty uprzedniej dostawy zgodnie z postanowieniami powyżej niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym BIO został poinformowany o decyzji Klienta/Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności BIO dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta/Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Klient/Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 5. Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia.

VII. Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest firma BIO, która dokonuje przetwarzania danych osobowych i chroni je zgodnie z przepisami prawa. BIO przetwarza dane osobowe w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód. Klientowi i Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści dotyczących go danych osobowych
 • poprawiania swoich danych
 • bezpłatnej informacji dotyczącej danych osobowych, przechowywanych w BIO
 • prostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych BIO  ul. Przemysłowa 3, 83-050 Kolbudy; tel. 888 108 190; adres e-mail: kontakt@karmamank.pl

Ponadto Klientom i Użytkownikom przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

GROMADZENIE DANYCH: dane osobowe są przekazywane dobrowolnie telefonicznie, mailowo i poprzez stronę karmamank.pl i są gromadzone wyłącznie w celu utworzenia konta i/lub realizacji zamówienia. Z przekazanych przez Klienta i Użytkownika danych firma BIO korzysta w celu wykonania umowy i odpowiedzi na zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu  konta klienta, przetwarzanie danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażona zostanie jednoznaczna zgodę na dalsze korzystanie z tych danych. Konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na  adres email kontakt@karmamank.pl.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH: dane Klientów i Użytkowników są udostępniane wyłącznie w ramach firmy BIO i nie są przekazywane, sprzedawane ani wymieniane w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym  są używane tylko  wówczas, kiedy jest to niezbędne dla celu realizacji dostawy zamówienia. Dotyczy to firm kurierskich i dostawców usług płatniczych. Celem realizacji płatności zgromadzone w tym celu dane płatnicze są przekazywane do instytucji finansowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.Klient i Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe są przechowywane i taka informacja zostanie udzielona drogą mailową.

PRAWO DO POPRAWIANIA DANYCH: Klient i Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych i zostanie mu udzielone niezbędne wsparcie w tym zakresie.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH: Klient i Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez BIO, z wyjątkiem następujących sytuacji kiedy dany Klient lub Użytkownik:
* ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane
* ma nieuregulowany dług wobec BIO, niezależnie od metody płatności
* dług  został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
* dokonał jakichkolwiek zakupów, ponieważ dane osobowe dotyczące transakcji zostają zachowane w celach księgowych

PRAWO DO NIEWYRAŻENIA ZGODY NA MARKETING BEZPOŚREDNI: Klient lub Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy swojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów. Można zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego wysyłając maila z taką prośbą na adres kontakt@karmamank.pl.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH: Klient lub Użytkownik ma prawo zażądać, aby firma BIO ograniczyła przetwarzanie jego danych osobowych pod następującymi warunkami:
* jeśli zostanie zgłoszony fakt, że  dane osobowe są niepoprawne, wtedy BIO musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy można nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
* jeśli BIO nie potrzebuje już danych osobowych Klienta lub Użytkownika, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. BIO zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, bez konieczności ich uzasadniania.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w ciągu 14 dni.
 3. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BIO w ramach Sklepu internetowego będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Użytkownicy/Klienci będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownicy/Klienci mogą również złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

BEZPIECZEŃSTWO

Troska o bezpieczeństwo danych Klientów oraz dokonywanych transakcji  jest naszym priorytetem. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przesyłanych danych osobowych oraz transakcji internetowych ograniczając do minimum ryzyko kradzieży danych osobowych lub czynności związanych z płatnością. Dane przechowywane na serwerze, wykorzystywane w procesie logowania są zbiorem danych osobowych zarejestrowanym w GIODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się jedynie w celu dokonania lub sfinalizowania czynności, o których użytkownik zostaje poinformowany i na które wyraził zgodę.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.
Musisz się zalogować, aby dołączyć do listy oczekujących.